Hayley

50 tekstów – auto­rem jest Hayley.

Miłość choć na pozór in­na , wiele ma wspólne­go z nienawiścią. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 listopada 2012, 08:42

Trud­no jest kochać świat , który tak często nas nienawidzi. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 4 listopada 2012, 22:02

Mogłabym żałować każde­go po­pełnione­go błędu , każdej nieuda­nej próby , ale czymże bym była bez nich ? 

myśl
zebrała 112 fiszek • 9 lipca 2010, 10:02

Nikt nie mówił , że będzie łat­wo . Nikt również nie wspo­minał , że będzie tak trud­no.Wi­tam ponownie. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 8 lipca 2010, 23:47

Zbyt wielu ludzi ku­puje rzeczy których na­wet nie pot­rze­buje za pieniądze których na­wet nie po­siadają sta­rając się zaim­po­nować tym, których na­wet nie lubią.


Wra­cam po dłuuugiej przer­wie.
Wi­tam wszys­tkich serdecznie. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 19 lutego 2010, 21:09

Jes­tem tym kim jes­tem, kiedy nikt nie patrzy. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 18 stycznia 2010, 13:39

Wiesz co naj­bar­dziej bo­li kiedy masz złama­ne ser­ce ? Nie być w sta­nie pa­miętać jak czułeś się przed ... próbu­jesz pa­nicznie zacho­wać to uczu­cie, bo gdy odej­dzie nig­dy już nig­dy nie powróci . `Zde­cydo­wany brak weny. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 4 stycznia 2010, 12:29

Już bez krzyżowa­nia dwóch palców, szczerze bez fałszu pot­ra­fię wyk­rzyczeć że już Cię nie kocham. Nie zagłuszę więcej ser­ca, ono po­godziło się ze Swoją ut­ratą. Choć kiedyś w mych myślach śle­po błądziłeś, dzi­siaj Twe miej­sce wy­pełnia Ona, zab­rakło Cię, zniknąłeś, rozpłynąłeś się, prze­padłeś gdzieś po­między kocham a nienawidzę.


Ju­luś to dla Ciebie, kocham Cię bar­dzo ... Naj­lep­szy przy­jaciel, lep­sze­go nie pot­ra­fię so­bie na­wet wyobrazić. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 29 grudnia 2009, 20:25

Nie znicz czy bu­kiet świeżych kwiatów, lecz Twa pa­mięć i mod­litwa jest na­jis­totniej­szym da­rem ja­kim możesz ob­da­rować zmarłych. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 16 grudnia 2009, 23:10

Które­goś dnia po­kazując mi Swoją og­romną ko­lek­cje znaczków poczto­wych spy­tał czy też coś zbieram. (...)
W tym mo­men­cie do­tarło do mnie, że również po­siadam coś wyjątko­wego, coś co ko­lek­cjo­nuje od pier­wsze­go szcze­rego uśmie­chu na mo­jej twarzy, Swo­je wspom­nienia. Zaw­sze mam je przy so­bie, mogąc wra­cać do nich w każdej chwi­li. Nic nie kosztują i nikt nie może mi ich odebrać. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 15 grudnia 2009, 19:23

Hayley

. Pogrążona w odmęcie obietnic, myśli, planów, historii, żądz, kłamstw, sztuczek i wybiegów, tajemnic, pragnień, tęsknot, niespodzianek, miłostek, pasji, ran, melodii, wspomnień, pragnień, zmartwień, wątpliwości. 'Cause you know sometimes words have two meanings. "A kiedy ona Cię kochać przestanie, zobaczysz noc w środku dnia. Czarne niebo zamiast gwiazd, zobaczysz wszystko to samo co ja..." . . postanowiłam z muzyką dorosnąć.

Zeszyty
  • Ulubione – Naj­lep­sze z naj­lep­szych

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hayley

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność